Ilman pilaantumisen ehkäisemistä koskevat määräykset

Ilmansaastumisen ehkäisemissäännöt: Toimenpiteet öljyhöyrypuhdistamojen asennuksen, käytön ja kunnossapidon valvonnassa ja hallinnoinnissa catering-palvelualalla Henanin maakunnan taajama-alueilla

Ilman pilaantumisen ehkäisemistä koskevat määräykset

Luku 1 Yleistä

1 artikla Öljyhöyrypuhdistustilojen standardoinnin lisäämiseksi koko maakunnan kaupungeissa sijaitsevissa catering-palveluyksiköissä ja käytön ja kunnossapidon hallinnan vahvistamiseksi, catering-öljyhöyrypuhdistuksen vaikutusten parantamiseksi kokonaisuudessaan ja maakunnan ilmakehän parantamisen edistämiseksi edelleen laatu Henanin maakunnan ilmansaastumisen ehkäisemissäännösten ja teknisten standardien, kuten öljyhöyrysaastumisen ehkäisemistä ja valvontaa catering-palvelualalla sekä Henanin maakunnan ”catering-teollisuuden höyrysaasteiden päästöstandardit”, mukaisesti. on muotoiltu todellisten olosuhteiden mukaisesti.

2 artikla Näitä toimenpiteitä voidaan soveltaa catering-palveluyksiköiden öljyhöyrypuhdistamojen asennukseen, käyttöön ja kunnossapidon hallintatoimintoihin tämän maakunnan hallinnollisen alueen taajama-alueilla.

3 artikla Läänin tasolla tai sen yläpuolella oleva kansantasavallan hallitus on vastuussa catering-öljyhöyryjen pilaantumisen ehkäisemisestä ja hallinnasta hallintoalueellaan. Kaupunginhallinto vastaa kaupungin taajamien pilaantumisen ehkäisemisen ja ruoanlaittoaukon hallinnan valvonnasta ja hallinnasta. Muiden asiaankuuluvien osastojen on toteutettava ateriaöljyhöyryjen hallinta tehtäviensä rajoissa asiaankuuluvien lakien, asetusten ja hallituksen määrittelemän työnjaon mukaisesti. Kaupungin kansantasavallan hallitus on vastuussa keittohöyryn pilaantumisen ehkäisemisen ja hallinnan valvonnasta ja hallinnasta taajama-alueen ulkopuolella.

Luku 2 Öljyn savunpuhdistuslaitteiden valinta

4 artikla Catering-öljyhöyrypuhdistuslaitteiden tulisi käyttää dynaamista fyysistä suojausta, vesisuihkupesu, sähkösuodatin (plasma), fysikaalinen suodatus (metalliverkko, aktiivihiili, teräslanka jne.), Fotokatalyysi, biologinen puhdistus ja nestevaahdonpesu sekä muita ympäristöystävällisiä ja tehokkaat tekniikat Prosessilaitteiden rakentaminen ja ruoanlaitossa käytettävien höyryjen päästöraja ovat Henanin maakunnan ”Catering-teollisuuden höyrysaasteiden päästöstandardin” (DB 41 / 1604-2018) mukaisia.

5 artikla Ateriaöljyn höyrypuhdistuslaitteiden on hankittava kansallinen ympäristötuotesertifikaatti (CCEP-sertifikaatti).

6 artikla Ruokailuöljyn savunpuhdistuslaitteet on merkittävä merkittävällä paikalla olevalla merkillä, ja kyltissä on ilmoitettava seuraava pääsisältö:

(1) tuotteen nimi, eritelmä ja malli;

(2) Käsittelyilmamäärä, puhdistustehokkuus, suurin tuotujen öljyhöyryjen pitoisuus, laitteiden kestävyys;

(3) valmistajan nimi, osoite ja yhteystiedot;

(4) Tuotteen valmistuspäivä, käyttöikä ja tuotenumero.

Luku III Öljyn savunpuhdistustilojen asennus

7 artikla Ateriapalveluyksikön asentamien öljyhöyrypuhdistamojen on täytettävä seuraavat tekniset eritelmät ja vaatimukset:

(1) Keittiön liesi, höyrylaatikko, uuni (laatikko) ja muut käsittelylaitteet, joiden pitäisi tuottaa savukaasua ateriapalveluyksikössä, olisi varustettava kaasun keräyshuuvilla; savukaasupesän ulkonevan pinnan tulisi olla suurempi kuin lieden pinta ja liesituulettimen alareuna. Sopiva korkeus maasta on 1,8 ~ 1,9 m ja tuulen nopeus kannen pinnalla on vähintään 0,6 neiti;

(2) Öljyn savunpuhdistuslaitteille tarkoitetun tilan nettokorkeuden ei tulisi olla pienempi kuin 1,5 m, ja huollettavan laitteen sivun ja viereisten laitteiden, seinien, pylväiden ja lautojen yläosien välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 0,45 m;

(3) Öljysavupuhdistimen puhdistusvaikutuksen on oltava täysin Henanin maakunnan ”Catering-teollisuuden öljyhöyrysaasteiden päästöstandardin” (DB41 / 1604-2018) asiaankuuluvien vaatimusten mukaisia. Savupakokaasun virtaussuunta on merkittävä. Öljyn savunpuhdistin tulee asentaa ennen poistoilmapuhaltinta ja mahdollisimman lähelle ilmanpoistokupua;

(4) Puhdistetun öljysavun poistoaukon ja ympäröivien ympäristöystävällisten kohteiden välinen etäisyys on vähintään 20 m;

(5) Öljyhöyryjen epäpuhtauspäästöt on päästävä sisäänrakennetun tai päärakennuksen ulkoseinään kiinnitetyn erityisen hormin kautta;

(6) Öljyhöyryjen poistoilman vaakaputkiston tulee olla kalteva, kaltevuuden tulisi liukua kohti öljynkeräystä, öljynpoistoa tai lauhteenpoistoa, ja etäisyyden lattialaatasta ei tulisi olla pienempi kuin 0,10 m, ja putkilinjan tulisi olla suljettu ilman vuotoja;

(7) Näytteenottoaukko on pyöreä tai neliö, jonka sisähalkaisija on vähintään 80 mm; valvontaportin tulisi ottaa käyttöön siirrettävät ohjauslevyt (putkitulpat tai korkit), jotka ovat auki valvonnan aikana ja ilmatiiviät valvonnan päättymisen jälkeen;

(8) Ateriapalveluyksikön öljyhölynpuhdistuslaitteiden nimellistilavuusmäärä ei saa olla pienempi kuin suunniteltu ilmamäärä (uunien lukumäärä × vertailuilman tilavuus, yhden uunin vertailumäärä lasketaan arvona 2000m3 / h ).

8 artikla Öljy- ja jätevedet puhdistuksessa, erottamisessa ja öljyhöyryjen keräämisessä on käsiteltävä asiaankuuluvien määräysten mukaisesti, eikä niitä saa suoraan johtaa toissijaiseen pilaantumiseen.

9 artikla Öljysavupuhdistimen tulee olla synkronoitu tuulettimen kanssa, jakaa tehonohjauskytkin ja ottaa käyttöön vuotosuojalaite; ohjauskytkin on asennettava sopivaan asentoon käytön ja tarkastamisen helpottamiseksi.

IV luku Öljyn savunpuhdistuslaitteiden käyttö ja huolto

10 artikla Ateriapalveluyksiköiden on säännöllisesti puhdistettava ja huollettava öljyhöyryjen puhdistamot. Öljysavun puhdistuslaitokset on periaatteessa puhdistettava, huollettava tai vaihdettava vähintään kerran kuukaudessa. Öljyn savunpuhdistuslaitosten käyttöohjeet on suoritettava niiden vaatimusten mukaisesti.

11 artikla Ateriapalveluyksikön on pidettävä totuudenmukaisesti kirjaa öljyhöyrynpuhdistustilojen puhdistuksesta ja kunnossapidosta, kirjaamalla pääasiassa seuraavat tiedot:

(1) Laitteiden puhdistus: mukaan lukien laitteen nimi, puhdistusaika, puhdistusmenetelmä, valokuvien tai videoiden puhdistaminen ja siivoushenkilöstön allekirjoitus;

(2) Laitteiden huolto: mukaan lukien laitteen nimi, huoltoaika, huoltomenetelmä, osien vaihtonimi ja huoltohenkilöstön allekirjoitus;

(3) Laitepäivitys: mukaan lukien laitteen nimi, päivitysaika, laiteteknologia, käyttöaika, valmistaja ja asentajan allekirjoitus.

12 artikla Ateriapalveluyksikön pakojärjestelmän ja puhdistuslaitteiden puhdistus- ja kunnossapitotiedot, laskut laitteiden ja lisävarusteiden ostamisesta sekä sopimukset ja laskut ammatillisten yksiköiden antamisesta puhdistuksen ja kunnossapidon suorittamiseen on pidettävä hyvässä kunnossa viitteenä.

13 artikla Ateriapalveluyksikön on säännöllisesti tarkistettava, toimivatko öljysavunpuhdistustilat normaalisti ja onko laitteiden putket tiiviisti suljettuina estääkseen ilman, savun ja öljyvuodot saastuttamasta ympäristöä.

V luku Öljyn savunpuhdistuslaitosten valvonta ja hallinta

14 artikla Ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä on toteutettava uusille, uudelleen rakennetuille ja laajennetuille catering-palveluprojekteille, ja öljyhöyrypuhdistamot on hyväksyttävä ja hyväksyttävä ennen niiden käyttöönottoa.

15 artikla Ateriapalveluyksiköt, jotka valitsevat tuotteet, jotka eivät ole saaneet kansallista ympäristötuotesertifikaattia, ja asentavat standardin ylittävät öljyhöyrynpuhdistamot ja päästävät öljyhöyryjen epäpuhtaudet, on tilattava tekemään korjaukset määräajassa.

16 artikla Kaupungin, läänin (piirin) kaupunginhallinnon osaston on perustettava ja parannettava catering-palveluyksiköiden dynaamisen hallinnan tietokanta, laiteluettelo ja vastuuhenkilö.

17 artikla Kaupungin ja läänin (piiri) kaupunkien hallintoyksiköiden on vahvistettava ateriapalveluyksiköiden valvontaa, tarkastuksia ja päivittäistä valvontaa.

(1) Kaupungin, läänin (piirin) kaupunginhallinnon on suoritettava tarkastuksia ja päivittäisiä tarkastuksia lainkäyttövaltaan kuuluvien catering-palveluyksiköiden ruoanlaittoautojen puhdistuslaitosten toiminnasta, ja kuukausittaisen pistokokeiden on oltava vähintään 20% . Samalla on laadittava ja parannettava tarkastusrekisteritiedostoja.

(2) Ateriapalveluyksiköistä, jotka eivät täytä Henanin maakunnan ”Catering-teollisuuden höyrysaasteiden päästöstandardeja (DB41 / 1604-2018)”, rangaistaan lakien ja asetusten mukaisesti.

(3) Tarkastettavan ateriapalveluyksikön on raportoitava tilanteesta totuudenmukaisesti ja toimitettava tarvittavat hyväksyntä-, hallinta-, huolto- ja korjaustilit jne., Eikä se saa estää tai estää lain mukaista valvontaa ja tarkastustöitä.

18 artikla Kaupungin, läänin (piirin) kaupunginhallinnon on perustettava catering-palvelualan öljyhöyrypäästöjen seurantatietojärjestelmä foorumi, jolla vahvistetaan ateriapalvelupalvelun yksikön öljyhöyrypäästöjen ja laitteiden toiminnan reaaliaikaista seurantaa.

19 artikla Suurten catering-palveluyksiköiden on asennettava online-valvontalaitteet öljyhöyrynpuhdistuslaitoksiin ja verkostoituttava catering-palvelualan öljyhöyrypäästöjen seurantatietojärjestelmän kanssa kaupungin hallintoviraston kanssa; ympäristön kannalta herkillä alueilla sijaitsevien pienten ja keskisuurten ateriapalveluyksiköiden on asennettava automaattinen valvontalaite määräajassa.

VI luku Lisäsäännökset

20 artikla Seuraavien termien merkitys näissä toimenpiteissä:

(1) Ateriapalvelualalla tarkoitetaan palveluja, jotka tarjoavat kuluttajille ruokaa, kulutuspaikkoja ja tiloja välittömän tuotannon ja jalostuksen, kaupallisen myynnin ja palvelutyön kautta.

(2) Ateriapalvelupalvelut, ateriapalvelualan toimintaa harjoittavat yksiköt. Päätyyppejä ovat ravintolat (mukaan lukien ravintolat, ravintolat, hotellit, ravintolat jne.), Pikaruokaravintolat, välipalabaarit, juomakaupat, ruokalat, keskuskeittiöt ja ryhmien ateriatoimitusyksiköt.

(3) Ympäristölle arkaluontoiset kohteet eli esineet, jotka reagoivat helposti ympäristömuutoksiin, viittaavat paikkoihin, joiden päätehtävät ovat asuminen, lääkehoito, kulttuuri, koulutus, tieteellinen tutkimus ja hallintotoimisto.

(4) Suuret, keskisuuret ja pienet ateriapalveluyksiköt luokitellaan vertailu-uunien lukumäärän mukaan, jotka muunnetaan lieden kokonaislämmitystehon tai pakotetun hupun kokonaisennusteen mukaan. Kutakin vertailulieden päätä vastaava lämmitysteho on 1,67 × 108 J / h; pakokaasun uunin vastaava projektioalue on 1,1 m2. Katso taulukosta 1 uunilla varustettujen ateriapalveluyksiköiden asteikkojakautumisparametrit. Kun lieden kokonaislämmitystehoa ja projisoidun liesituulettimen pinnan aluetta ei ole saatavana, vertailukiuiden lukumäärä on muunnettava liikeyrityksen ruokapaikkojen lukumäärän mukaan. Ei uunipalvelupalveluyksikön kokojakoa. Numerot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 1 Ateriapalveluyksiköiden mittakaava (liesi)

Mittakaava Pieni Keskitaso Suuri
Liedet QTY ≥1 , < 3 ≥3 , < 6 ≥6
Liesiyksikön kokonaisteho (10 8 J / h) 1,67 , < 5,00 ≥5,00 , < 10 ≥10
Pakokaasun ennustettu kokonaispinta-ala (m 2 ≥1,1 , < 3.3 ≥3,3 , < 6,6 ≥6,6

Taulukko 2 Ateriapalveluyksiköiden mittakaava (ilman uunia)

Mittakaava Pieni Keskitaso Suuri
Ruokapöytä (istuin) ≤40 > 40, ≤75 > 75, ≤150 > 150, ≤200 > 200, ≤250 > 250
Referenssiuunien (kappaleiden) määrä 1 2 3 4 5 ≥6
Yli 250 istumapaikkaa tarjoavan ateriapalvelupalvelun yksikön jokaista 50 lisäpaikkaa pidetään kasvatusuunien määrän kasvuna

21 artikla Henanin maakunnan asumisen ja kaupunkien ja maaseudun kehittämisen osasto vastaa näiden toimenpiteiden tulkinnasta.

22 artikla Nämä toimenpiteet tulevat voimaan 1. lokakuuta 2019.

Vieritä ylös