Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging

Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging: maatregelen voor toezicht en beheer van installatie, exploitatie en onderhoud van installaties voor het zuiveren van oliedampen in de horeca in stedelijke bebouwde gebieden van de provincie Henan

Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Om de installatie van oliedampzuiveringsinstallaties in cateringservice-eenheden in steden in de hele provincie verder te standaardiseren en het gebruiks- en onderhoudsbeheer te versterken, het effect van de zuivering van cateringoliedampen volledig te verbeteren en de verbetering van het atmosferische milieu van de provincie te blijven bevorderen kwaliteit, in overeenstemming met de “Henan Province Air Pollution Prevention Regulations” Regelgeving en technische normen zoals de Regulations on the Prevention and Control of Oil Dam Pollution in the Catering Service Industry en de “Emission Standards for Fume Pollutants in the Catering Industry” van de provincie Henan zijn geformuleerd in overeenstemming met de werkelijke omstandigheden.

Artikel 2 Deze maatregelen zijn van toepassing op de installatie-, exploitatie- en onderhoudsbeheeractiviteiten van oliedampzuiveringsinstallaties van cateringservice-eenheden in stedelijke bebouwde kom binnen het bestuursgebied van deze provincie.

Artikel 3 De volksregering op of boven het provinciaal niveau zal verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van de verontreiniging van keukenoliedampen binnen haar administratieve gebied. De afdeling stadsbeheer is verantwoordelijk voor het toezicht en het beheer van de verontreinigingspreventie en -bestrijding van kookdampen in de bebouwde kom van de stad. Andere relevante afdelingen voeren het beheer van kookoliedampen uit binnen het kader van hun respectieve taken in overeenstemming met de relevante wetten, voorschriften en de door de overheid vastgestelde taakverdeling. De volksregering van de township is verantwoordelijk voor het toezicht en de beheersing van de preventie en bestrijding van kookrookvervuiling buiten de bebouwde kom.

Hoofdstuk 2 Selectie van oliedampzuiveringsapparatuur

Artikel 4 Apparatuur voor het zuiveren van oliedampen moet gebruik maken van dynamische fysieke afscherming, wassen met waternevel, elektrostatische stofvanger (plasma), fysieke filtratie (gaas, actieve kool, staaldraad, enz.), Fotokatalyse, biologische zuivering en wassen met vloeibaar schuim en andere milieuvriendelijke en efficiënte technologieën De ondersteunende constructie van procesapparatuur en de emissiegrens van kookrook voldoen aan de “Emission Standard for Fume Pollutants for Catering Industry (DB 41/1604-2018)” van de provincie Henan.

Artikel 5 Apparatuur voor het zuiveren van oliedampen in de horeca moet de nationale certificering voor milieuproductkwaliteit (CCEP-certificering) behalen.

Artikel 6 De apparatuur voor het zuiveren van rookgassen voor keukens moet worden gemarkeerd met een bord op een prominente plaats, en het bord moet de volgende hoofdinhoud aangeven:

(1) Productnaam, specificatie en model;

(2) Verwerkingsluchtvolume, zuiveringsefficiëntie, hoogste geïmporteerde oliedampconcentratie, apparatuurweerstand;

(3) de naam, het adres en de contactgegevens van de fabrikant;

(4) De fabricagedatum, levensduur en productnummer van het product.

Hoofdstuk III Installatie van installaties voor het zuiveren van oliedampen

Artikel 7 De installatie van oliedampzuiveringsinstallaties door een cateringservice-eenheid moet voldoen aan de volgende technische specificaties en eisen:

(1) Het keukenfornuis, stoombak, oven(bak) en andere verwerkingsinrichtingen die rookgas moeten produceren in de horecaservice unit dienen te zijn voorzien van een gasafzuigkap; het projectieoppervlak van de afzuigkap moet groter zijn dan het oppervlak van de kachel en de onderkant van de kap De geschikte hoogte vanaf de grond is 1,8-1,9 m en de windsnelheid op het afdekoppervlak is niet minder dan 0,6 Mevrouw;

(2) De netto hoogte van de speciale ruimte voor oliedampzuiveringsapparatuur mag niet minder zijn dan 1,5 m, en de afstand tussen de zijkant van de apparatuur die moet worden onderhouden en de aangrenzende apparatuur, muren, kolommen en bordbladen moet niet kleiner zijn dan 0,45 m;

(3) Het zuiverende effect van de oliedampreiniger moet volledig voldoen aan de relevante vereisten van de “Emission Standard of Oil Fume Pollutants for the Catering Industry (DB41/1604-2018)” van de provincie Henan. De richting van de rookafvoergasstroom moet worden gemarkeerd. De oliedampreiniger moet vóór de afzuigventilator en zo dicht mogelijk bij de luchtverzamelkap worden geïnstalleerd;

(4) De afstand tussen de uitlaat van de gezuiverde oliedampafvoer en de omliggende milieugevoelige doelen is niet minder dan 20 m;

(5) De uitstoot van verontreinigende oliedampen moet worden afgevoerd via het speciale rookkanaal dat is ingebouwd of bevestigd aan de buitenmuur van het hoofdgebouw;

(6) De horizontale pijpleiding voor de uitlaat van oliedampen moet een helling hebben, de helling moet naar de olieopvang, olieafvoer of condensaatafvoer schuiven en de afstand tot de vloerplaat mag niet minder zijn dan 0,10 m, en de pijpleiding moet verzegeld zonder lekkage;

(7) Het meetgat voor monitoring is rond of vierkant met een binnendiameter van niet minder dan 80 mm; de bewakingspoort moet beweegbare schotten (pijppluggen of doppen) aannemen, open tijdens bewaking en luchtdicht nadat bewaking is voltooid;

(8) Het nominale luchtvolume van de oliedampzuiveringsapparatuur van de cateringservice-eenheid mag niet kleiner zijn dan het ontworpen luchtvolume (aantal kachels × referentieluchtvolume, het referentieluchtvolume van een enkele kachel wordt berekend als 2000 m3/h ).

Artikel 8 De olie en het afvalwater van de zuivering, scheiding en verzameling van oliedampen moeten worden behandeld in overeenstemming met de relevante voorschriften en mogen niet rechtstreeks worden geloosd om secundaire vervuiling te veroorzaken.

Artikel 9 De oliedampreiniger moet worden gesynchroniseerd met de ventilator, de stroomschakelaar delen en het lekbeschermingsapparaat aannemen; de bedieningsschakelaar moet in een geschikte positie worden geïnstalleerd voor eenvoudige bediening en inspectie.

Hoofdstuk IV Exploitatie en onderhoud van installaties voor het zuiveren van oliedampen

Artikel 10 Horecaservice-eenheden reinigen en onderhouden oliedampzuiveringsinstallaties regelmatig. In principe worden oliedampzuiveringsinstallaties minimaal één keer per maand schoongemaakt, onderhouden of vervangen. De instructies voor het gebruik van installaties voor het zuiveren van oliedampen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met hun vereisten.

Artikel 11 Een horecadienst houdt een waarheidsgetrouwe administratie bij van de reiniging en het onderhoud van de oliedampzuiveringsinstallaties, waarbij voornamelijk wordt vastgelegd:

(1) Schoonmaak van apparatuur: inclusief naam apparatuur, schoonmaaktijd, schoonmaakmethode, schoonmaakfoto’s of -video’s en handtekening van schoonmaakpersoneel;

(2) Onderhoud van apparatuur: inclusief naam van de apparatuur, onderhoudstijd, onderhoudsmethode, vervangingsnaam van onderdelen en handtekening van onderhoudspersoneel;

(3) Apparatuurupdate: inclusief apparatuurnaam, updatetijd, apparatuurtechnologie, gebruiksperiode, fabrikant en handtekening van de installateur.

Artikel 12 De reinigings- en onderhoudsboekjes van het afzuigsysteem en de zuiveringsapparatuur van de horecaservice-eenheid, de aankoopnota’s en toebehoren, en de overeenkomst en nota’s van de opdrachtgevende professionele eenheden om de reiniging en het onderhoud uit te voeren, worden ter referentie in goede staat bewaard.

Artikel 13 De cateringservice-eenheid controleert regelmatig of de oliedampzuiveringsinstallaties normaal werken en of de leidingen van de apparatuur goed zijn afgedicht om te voorkomen dat lucht, rook en olielekkage het milieu vervuilen.

Hoofdstuk V Toezicht en beheer van installaties voor de zuivering van oliedampen

Artikel 14 Het milieueffectbeoordelingssysteem moet worden geïmplementeerd voor nieuw gebouwde, verbouwde en uitgebreide cateringserviceprojecten, en de oliedampzuiveringsinstallaties moeten worden geaccepteerd en gekwalificeerd voordat ze in gebruik kunnen worden genomen.

Artikel 15 Cateringservice-eenheden die producten kiezen die niet de nationale kwaliteitscertificering voor milieuproducten hebben verkregen en die oliedampzuiveringsinstallaties installeren die de norm overschrijden en oliedampverontreinigende stoffen lozen, moeten worden bevolen om binnen een tijdslimiet correcties aan te brengen.

Artikel 16 De stads-, provincie- (districts) stadsbeheerafdeling zal de database van dynamisch beheer van cateringservice-eenheden, apparatuurlijst en verantwoordelijke persoon opzetten en verbeteren.

Artikel 17 De stads- en districtsbeheerafdelingen (districts) zullen het toezicht, de inspectie en het dagelijkse toezicht op de cateringservice-eenheden versterken.

(1) De stads-, provincie- (districts) stadsbeheerafdeling voert inspecties en dagelijkse inspecties uit op de werking van de kookdampzuiveringsfaciliteiten van de cateringservice-eenheden binnen hun rechtsgebied, en het maandelijkse willekeurige inspectiepercentage mag niet minder zijn dan 20% . Tegelijkertijd worden de inspectiedossiers opgesteld en verbeterd.

(2) Horecaservice-eenheden die niet voldoen aan de “Emissienormen voor dampverontreinigende stoffen uit de horeca (DB41/1604-2018)” van de provincie Henan worden bestraft in overeenstemming met wet- en regelgeving.

(3) De te keuren horeca-eenheid moet de situatie naar waarheid melden en voorzien van de nodige goedkeuringen, beheer, onderhouds- en herstelrekeningen, enz. en zal de volgens de wet uitgevoerde toezicht- en inspectiewerkzaamheden niet hinderen of belemmeren.

Artikel 18 De afdeling stads-, provincie- (district) stadsbeheer zal een informatiesysteemplatform voor de bewaking van oliedampemissie van de cateringservice-industrie opzetten om de realtime monitoring van de oliedampemissie en apparatuur van de cateringservice-eenheid te versterken.

Artikel 19 Grootschalige cateringservice-eenheden installeren on-line monitoringapparatuur voor oliedampzuiveringsinstallaties en netwerken met de cateringservice-industrie oliedampemissiemonitoring-informatiesysteemplatform van de stadsbeheerafdeling; kleine en middelgrote cateringservice-eenheden die zich in ecologisch kwetsbare gebieden bevinden, installeren binnen een tijdslimiet een automatische bewakingsinrichting.

Hoofdstuk VI Aanvullende bepalingen

Artikel 20 De betekenis van de volgende begrippen in deze Maatregelen:

(1) De horeca-industrie verwijst naar diensten die consumenten voorzien van voedsel, consumptieplaatsen en faciliteiten door middel van onmiddellijke productie en verwerking, commerciële verkoop en servicearbeid.

(2) Cateringservice-eenheden, eenheden die zich bezighouden met de exploitatie van de horeca, de belangrijkste soorten zijn restaurants (inclusief restaurants, restaurants, hotels, restaurants, enz.), Fastfoodrestaurants, snackbars, drankenwinkels, kantines, centrale keukens en maaltijdbezorgingseenheden voor groepen.

(3) Milieugevoelige doelen, dat wil zeggen objecten die gemakkelijk reageren op veranderingen in de omgeving, verwijzen naar plaatsen waarvan de belangrijkste functies huisvesting, medische behandeling, cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en administratief kantoor zijn.

(4) Grote, middelgrote en kleine cateringservice-eenheden worden geclassificeerd volgens het aantal referentiekachels, die worden omgerekend volgens het totale verwarmingsvermogen van de kachel of het totale geprojecteerde oppervlak van de afzuigkap. Het verwarmingsvermogen dat overeenkomt met elke referentiekachelkop is 1,67×108 J/h; het bijbehorende projectieoppervlak van de afzuigkap kacheloppervlak is 1,1 m2. Zie Tabel 1 voor de schaalverdelingsparameters van horecaservice-units met kachels. Wanneer het totale verwarmingsvermogen van de kachel en het geprojecteerde oppervlak van het kacheloppervlak van de afzuigkap niet beschikbaar zijn, wordt het aantal referentiekachels omgerekend naar het aantal eetplaatsen in de bedrijfsruimte. Geen kachel catering service unit maatverdeling referentie. De cijfers staan in tabel 2.

Tabel 1 Schaalverdeling Horeca Service Units (met Kachel)

Schaal Klein Medium Groot
Fornuizen AANTAL ≥1,<3 ≥3,<6 ≥6
De totale kracht van de kachelkop (10) 8 J/h) 1.67,<5.00 ≥5.00,<10 ≥10
Het totale geprojecteerde oppervlak van de afzuigkap (m) 2 ) ≥1.1,<3.3 ≥3.3,<6.6 ≥6.6

Tabel 2 Schaalverdeling Horeca Service Units (zonder Kachel)

Schaal Klein Medium Groot
Eetstoel (stoel) ≤40 >40, ≤75 >75, ≤150 >150, ≤200 >200, ≤250 >250
Aantal Referentie Kachels (Stuks) 1 2 3 4 5 ≥6
Voor een cateringservice-eenheid met meer dan 250 zitplaatsen wordt elke 50 extra zitplaatsen beschouwd als een toename van het aantal basiskachels

Artikel 21 De provinciale afdeling Volkshuisvesting en Stads-plattelandsontwikkeling van Henan is verantwoordelijk voor de invulling van deze maatregelen.

Artikel 22 Deze maatregelen treden in werking op 1 oktober 2019.

Scroll naar top