PODMIENKY SLUŽBY

—-

PREHĽAD

DOHODA O PODMIENKACH

Tieto Podmienky používania tvoria právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“), a Lanying Environmental Technology Co., Ltd. („Spoločnosť „,“my ”,“nás “Alebo„náš ”), Týkajúce sa vášho prístupu na webovú stránku www.alphairesp.com a jej používania, ako aj akejkoľvek inej mediálnej formy, mediálneho kanála, mobilnej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, ktoré sú s nimi spojené alebo s nimi inak spojené (ďalej spoločne len„ stránky “). Súhlasíte s tým, že prístupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POUŽÍVAJETE STRÁNKU VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ A MUSÍTE OKAMŽITE POUŽIŤ.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú na aktuálnu stránku, sa budú vzťahovať aj Podmienky služby. Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1 – PODMIENKY STRÁNKY

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami prehlasujete, že ste dosiahli najmenej plnoletosť vo svojom štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a že ste nám dali súhlas umožnite ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nelegálne alebo neautorizované účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenesený nezašifrovaný a zahrnutý a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny vyhovujúce a prispôsobené technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu v sieťach vždy šifrované.

Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akýkoľvek kontakt na webových stránkach, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná, bez výslovného písomného súhlasu .

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba pre uľahčenie a nebudú obmedzovať ani inak ovplyvňovať tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tomto webe nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemalo by sa na neho spoliehať alebo ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií. Spoliehanie sa na materiál na tomto serveri je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a slúžia iba na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upravovať obsah tejto stránky, ale nie sme povinní aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ODDIEL 4 – ZMENY SLUŽBY A CENY

Ceny našich výrobkov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť Službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nebudeme zodpovední voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny ceny, pozastavenie alebo ukončenie Služby.

ODDIEL 5 – VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sú uplatniteľné)

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.

Vyvinuli sme všetko úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa objavujú na stránkach. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie vášho počítača na ľubovoľnej farbe bude presné.

Vyhradzujeme si právo, nie sme však povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, a to na základe nášho výhradného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka ľubovoľného produktu alebo služby uskutočnená na tomto serveri je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, alebo že budú opravené chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ FAKTURÁCIÍ A ÚČTOVNÝCH INFORMÁCIÍ

Vyhradzujeme si právo odmietnuť každú objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvá na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že urobíme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním na e-mailovú a / alebo fakturačnú adresu / telefónne číslo uvedené v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho výlučného úsudku javia ako uskutočňované predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené na našom serveri. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými ani nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akejkoľvek podpory. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vašim použitím voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky vami je výlučne na vaše vlastné riziko a vaše uváženie. Mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú poskytované príslušnými externými poskytovateľmi, a súhlasíte s nimi.

Môžeme tiež v budúcnosti ponúkať nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a / alebo služby tiež podliehajú týmto Podmienkam služby.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú spojené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody spojené s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočňovaných v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred vykonaním akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a ubezpečte sa, že im rozumiete. Sťažnosti, sťažnosti, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na túto tretiu stranu.

ODDIEL 9 – PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, Spätná väzba A ĎALŠIE PREDKLADANIE

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak. (spoločne ďalej len „komentáre“) súhlasíte s tým, že kedykoľvek môžeme bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiadúci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky. .

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva žiadnych tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných či vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál ani obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného ako sami seba alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť. Nenesieme zodpovednosť a nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré zverejníte vy alebo tretia strana.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše zadávanie osobných údajov prostredníctvom stránky sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše pravidlá ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE

Na našom webe alebo v Službe sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať popisov výrobkov, cien, propagácií, ponúk, poplatkov za prepravu, prepravných časov a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb, nepresností alebo opomenutí a na zmenu alebo aktualizáciu informácií alebo zrušenie objednávok, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) .

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu, doplnenie alebo objasnenie informácií v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, okrem iného vrátane informácií o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. V službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke sa neuplatňuje žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem ďalších zákazov stanovených v Podmienkach služby máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) nabádať ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie ostatných; (i) šíriť spam, phishing, pharm, zámienky, spider, crawl alebo scraping; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – Zrieknutie sa záruk; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na neurčitý čas alebo ju kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výlučné riziko. Služba a všetky produkty a služby dodávané prostredníctvom služby sú (okrem prípadov, ktoré sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo akýchkoľvek podmienok, či už výslovných alebo implikované vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia právnych predpisov.

V žiadnom prípade nebudeme my, naši riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ušlých ziskov, ušlých výnosov, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbalosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho použitie ktorejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou tejto služby alebo akýchkoľvek iných nárokov, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s vašim používaním služby alebo ktoréhokoľvek produktu, vrátane, okrem iného, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akýchkoľvek strata alebo škoda akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne v dôsledku použitia služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, aj keď je o ich možnosti informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v týchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a udržiavať neškodné nás a našich rodičov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných. poplatky za právne zastúpenie, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo z dôvodu porušenia týchto Podmienok služby alebo dokumentov, ktoré obsahujú ako referencia, alebo z dôvodu porušenia zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok služby je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude také ustanovenie vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok služby. Doručenia, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Tieto Podmienky služby sú účinné, pokiaľ nie sú ukončené vami alebo nami. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že si už neželáte využívať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho výlučného úsudku nesplníte alebo máte podozrenie, že ste zlyhali v súlade s ktoroukoľvek podmienkou alebo ustanovením týchto Podmienok služby, môžeme tiež túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ DOHODA

Ak si neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a akékoľvek politiky alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tomto serveri alebo v súvislosti so Službou tvoria úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok služby sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky služby a všetky samostatné dohody, prostredníctvom ktorých vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade s zákonmi Číny.

ODDIEL 19 – ZMENY PODMIENOK DORUČENIA

Najaktuálnejšiu verziu Podmienok služby si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb uverejňovaním aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo k Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok služby predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Dotazy týkajúce sa podmienok služby by ste nám mali posielať na adresu support@alphairesp.com.

Scroll to Top